Facebook
מחשבונים » חישוב דופק המטרה

חישוב דופק המטרה לאימון (נוסחה על שם קרוונן)

דופק המטרה סוג האימון, הגיל והדופק במנוחה.

החישוב נעשה כדלהלן :
גיל המתאמן - 220 = קצב לב מקסימלי.
קצב הלב במנוחה - קצב לב מקסימלי = רזרבת פעימות לב
קצב הלב במנוחה + (רזרבת פעימות הלב x רמת האינטנסיביות באימון) = דופק המטרה באימון

כאשר רמת האינטנסיביות באימון מחושבת לפי:
0.5 - רמת אימון נמוכה מאוד
0.6 - רמת אימון נמוכה.
0.7 - רמת אימון ממוצעת.
0.8 - רמת אימון גובהה.

רמת האינטנסיביות באימון :
נמוכה מאוד נמוכה
ממוצעת גבוהה
חשב  נקה